םיריחמ - 2000 ראוני 1 'סמ לוחכ ףדמ םינותנ ךשמה

(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 רבמצד
99 רבמבונ
99 רבמצד

6.96
5.21
5.35
+ט הנושאר הטלמה תורפ
5.59
4.30
4.23
+ט תורפ
5.04
3.69
3.72
תורפ כ"הס
9.59
8.00
7.81
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
:(תירנירטו הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
9.29
ח"ש
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


8.74
ח"ש
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,800
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
9.67
ח"ש
-
תוקנוי תולגע6.78
ח"ש
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 650
ח"ש 650
עובש ליגב םילגע
9.99
ח"ש
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םוי10.10
ח"ש
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,900 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
99 ראוני
99 רבמצד
2000 ראוני
גוס
130
(אובימ) שק תויתפוכ
126-128
118
118
יאקירמא סרית
172
(אובימ) תספסא יקיקר
125
115
114
הרוד
12
רדה תופילק
120-118
118
117
הטיח


104-108
120
128
הרועש


125-128
132
134
דיפ ןטולג


-----
95
98
ןופיש


203
210
205
היוס הפסוכ


125-130
125
128
36% תוינמח הפסוכ


-----
105
105
28% תוינמח הפסוכ


126
129
128
סרית יבבש


260-270
ח"ש
ח"ש 370
ח"ש 410
ןיבוס

םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
3.1
292
3.12
3.32
35.1
288
62,045
215
98 רבמצד

3.6
260
3.13
3.38
35.6
286
60,974
213
99 רבמצד

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
2.1
427
3.12
3.31
30.5
50
37,973
755
98 רבמצד

5.5
380
3.16
3.40
31.3
50
20,016
396
99 רבמצד('99 רבמבונ) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.3%
םיקדייח תריפס

2000
1999
1998
1997
ןועבר149.86
137.83
136.40
133.80
1 - 3
2.8%
םיטמוס םיאת


138.33
136.40
137.40
4 - 6142.27
135.10
138.60
7 - 9145.06
135.10
133.30
10 - 12


ת ו א ר ת ה ל

לולמ יסוי
תודחאתהה ריכזמ


Last updated: January 6, 2000