(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 רבמטפס
99 טסוגוא
99 רבמטפס

7.59
5.91
5.76
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.94
5.25
5.34
+ט תורפ
6.06
4.59
4.62
תורפ כ"הס
10.04
8.09
8.44
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
:(תירנירטו
ח"ש 9.24
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.68
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,800
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.62
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.61
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 750
ח"ש 750
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.90
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 10.01
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,800 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
רבמטפס
98
טסוגוא
99
99 רבמטפס
גוס
145
סרית שק
117
115
118
יאקירמא סרית
80
תוינמח שק
85
108
112
הטיח
165
הירליסנפ תחש
87
106
112
הרועש
127
(תולודג) שק תויתפוכ
148
128
128
תיתפיל הפסוכ
135-140
הטיח שק
120
111
111
דיפ ןטולג


---
118
116
הרוד


---
85
97
ץוחל ןופיש


220
200
217
היוס הפסוכ


ח"ש 290
ח"ש 420
ח"ש 400
ןיבוס


םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.1
371
3.06
3.24
31.4
280
60,515
216
98 טסוגוא

2.5
342
3.04
3.22
32.3
282
60,265
214
99 טסוגוא

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
1.8
505
2.99
3.17
26.3
48
35,597
743
98 טסוגוא

3.5
451
3.03
3.19
27.5
49
21,076
429
99 טסוגוא

('99 ילוי) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.9%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
2.2%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


142.27
135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12

לולמ יסוי

תודחאתהה ריכזמLast updated: September 6, 1999