!םולש םירבחל


5 'סמ עובשה ןמוי

1999 רבוטקוא 10 'סמ עדימ ףדמ םינותנ


(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 רבמטפס
99 טסוגוא
99 רבמטפס

7.36
5.76
5.07
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.49
5.34
4.66
+ט תורפ
5.69
4.62
4.05
תורפ כ"הס
9.25
8.44
7.68
ןבל רוחש םילגע


("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
:(תירנירטו
ח"ש 9.26
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.70
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,800
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.64
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.67
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 750
ח"ש 700
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.90
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 10.01
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,800 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע


:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
רבוטקוא
98
רבמטפס
99
99 רבוטקוא
גוס
80
תוינמח שק
115
118
120
יאקירמא סרית
130
(אובימ) שק תויתפוכ
85
112
116
הטיח


85
112
120
הרועש


120
111
126
דיפ ןטולג


---
116
118
הרוד


210
217
223
היוס הפסוכ


125

125
36% תוינמח הפסוכ


---

93
לעוש תלובש


270
ח"ש 400
ח"ש 360
ןיבוס(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.3
356
3.15
3.28
31.8
283
60,294
213
98 רבמטפס

2.8
335
3.10
3.26
32.5
286
56,673
198
99 רבמטפס


(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
1.7
496
3.08
3.19
27.1
49
36,652
751
98 רבמטפס

3.6
454
3.08
3.22
28.1
48
12,181
254
99 רבמטפס('99 טסוגוא) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.8
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
2.5
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


142.27
135.10
138.60
7 - 9


145.06
135.10
133.30
10 - 12לולמ יסוי


תודחאתהה ריכזמ
Last updated: October 6, 1999