4.11.99 ישימח םוי

!םולש בלחה ינרציל
ס"שת ולסכ - 1999 רבמבונ 11 'סמ עדימ ףד


(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 רבוטקוא
99 רבמטפס
99 רבוטקוא

6.73
5.07
4.83
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.05
4.66
4.51
+ט תורפ
5.42
4.05
3.95
תורפ כ"הס
9.27
7.68
7.14
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
:(תירנירטו הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
ח"ש 9.26
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.70
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,800
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.64
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.67
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 700
ח"ש 650
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.90
-
םוי 630 דעו םוי 180 -מ תולגע10.01
ח"ש
-
הטלמה דעו םוי 630 -מ תולגע
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,800 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
רבמבונ
98
רבוטקוא
99
99 רבמבונ
גוס
130
(אובימ) שק תויתפוכ
125
120
120
יאקירמא סרית


107
---
116
יאפוריא סרית


105
116
117
הטיח


90
120
121
הרועש


115
126
126
דיפ ןטולג


---
---
95
ןופיש


210
223
218
היוס הפסוכ


110
125
125
36% תוינמח הפסוכ


---
---
105
28% תוינמח הפסוכ


---
---
126
םיבבש


290
ח"ש 400
ח"ש 350
ןיבוס


(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.8
322
3.19
3.33
32.6
287
61,951
216
98 רבוטקוא

3.6
295
3.10
3.24
32.9
288
50,983
177
99 רבוטקוא


(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
2.0
440
3.16
3.26
28.4
50
37,345
749
98 רבוטקוא

5.0
440
3.09
3.24
28.3
48
8,365
174
99 רבוטקוא

('99 רבמטפס) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.8%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
4%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


142.27
135.10
138.60
7 - 9


145.06
135.10
133.30
10 - 12
לולמ יסוי

תודחאתהה ריכזמ


Last updated: November 4, 1999