6.12.99 ינש םוי


!םולש םירבחל
ס"שת תבט - 1999 רבמצד 12 'סמ עדימ ףדמ םינותנ


(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 רבמבונ
99 רבוטקוא
99 רבמבונ

6.95
4.83
5.21
+ט הנושאר הטלמה תורפ
5.85
4.51
4.30
+ט תורפ
5.39
3.95
3.69
תורפ כ"הס
9.24
7.14
8.00
ןבל רוחש םילגע
("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
ח"ש 9.25

-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.70

-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,800
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.64
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.64
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 650
ח"ש 650
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.99
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 10.10
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,880 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 רבמצד
99 רבמבונ
99 רבמצד
גוס
128
(אובימ) שק תויתפוכ
126
120
118
יאקירמא סרית
85
הטיח ץימחת
----
116
115
הרוד
12
רדה תופילק
115
117
118
הטיח


100
121
120
הרועש


118
126
132
דיפ ןטולג


----
95
95
ןופיש


208
218
210
היוס הפסוכ


126
125
125
36% תוינמח הפסוכ


----
105
105
28% תוינמח הפסוכ


120
126
129
םיבבש


ח"ש 290
ח"ש 350
ח"ש 370
ןיבוס


םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.6
293
3.19
3.37
33.7
289
62,364
216
98 רבמבונ

3.3
271
3.10
3.35
34.4
286
61,782
216
99 רבמבונ

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
2.2
424
3.18
3.28
29.5
50
37,507
753
98 רבמבונ

5.1
379
3.10
3.29
30.4
51
24,464
479
99 רבמבונ

('99 רבוטקוא) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.5%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
5%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


142.27
135.10
138.60
7 - 9


145.06
135.10
133.30
10 - 12

ת ו א ר ת ה ל
לולמ יסוי
תודחאתהה ריכזמ

Last updated: December 6, 1999