99 לירפא

(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98ץרמ
99 ראורבפ
99 ץרמ

6.58
6.14
6.16
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.25
4.94
5.11
+ט תורפ
4.52
4.38
4.52
תורפ כ"הס
9.53
9.27
9.02
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ 2.
:(תירנירטו הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי 3. (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
8.94
ח"ש
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


8.41
ח"ש
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,900
ח"ש 5,900
ןוירה ימי -180ב תולגע
9.31
ח"ש
-
תוקנוי תולגע6.11
ח"ש
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 1,050
ח"ש 950
עובש ליגב םילגע
8.85
ח"ש
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םוי8.94
ח"ש
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5300 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4
י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 לירפא
99 ץרמ
99 לירפא
גוס
$ 95-100
המקב
הטיח
ץימחתל
---
115
117
יאפוריא סרית
$130-135
המקב
ץימחתל סרית
123
125
125
יאקירמא סרית
$135
ןבתמב
ןגד תחש
112
112
117
הטיח
$140-145
ןבתמב
ש"ש תחש
105
110
110
הרועש
$185
ןבתמב
היקב תחש
145
126
120
36% תוינמח הפסוכ
$175
ןבתמב
הנופא תחש
120
128
127
דיפ ןטולג
$165
ןבתמב
ןתלת תחש
135
125
124
הרוד
אל - $85
!רתוי
הטיח שק
138
---
126
םיבבש


272
190
195
היוס הפסוכ


ח"ש 250
ח"ש 300
ח"ש 340
)הילעב(
ןיבוס


םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
3.5
310
3.04
3.29
36.6
288
60,738
211
99 ץרמ

2.9
314
3.07
3.34
37.4
279
60,409
216
98 ץרמ

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
5.7
423
3.04
3.27
31.5
49
16,902
343
99 ץרמ

3.0
456
3.07
3.30
31.6
47
35,510
747
98 ץרמ

(99 ראורבפ) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.4
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
1.9
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12

Last updated: April 12, 1999