4.5.99 ישילש םוי


)מ"עמ אלל( םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 יאמ
99 לירפא
99 יאמ

7.24
6.16
5.58
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.43
5.11
4.90
+ט תורפ
5.59
4.52
4.37
תורפ כ"הס
10.03
9.02
8.40
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ 2.
:(תירנירטו הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי 3. (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
ח"ש 8.97
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.44
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,900
ח"ש 5,900
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.35
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.20
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 950
ח"ש 850
עובש ליגב םילגע
ח"ש 8.88
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 8.97
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,300 - )דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה( ןוירה םוי 180 הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4
י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 יאמ
99 לירפא
99 יאמ
גוס117
117
יאפוריא סרית
150
ןגד תחש

125
122
יאקירמא סרית
160
ש"ש תחש

117
117
הטיח110
108
הרועש
טעמכ ןיא תוינטק

120
122
36% תוינמח הפסוכ
תספסא אובייל תוכחל ץלמומ
םיריחמב תוינקב זפחיהל אלו
םיעקפומ

127
118
דיפ ןטולג


124
124
הרוד126
126
םיבבש195
203
היוס הפסוכח"ש 340
(רוסחמ) 380
ןיבוס


םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
3.4
315
3.03
3.26
36.7
285
58,737
206
99 לירפא

3.4
324
3.05
3.29
37.4
278
59,823
215
98 לירפא

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
5.6
406
3.03
3.23
31.6
48
9,009
188
99 לירפא

2.8
450
3.05
3.21
31.7
48
36,229
755
98 לירפא

(99 ץרמ) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.5%
תריפס
םיקדייח

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
2.3%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12

לולמ יסוי

תודחאתהה ריכזמ

'99 יאמ