99 ינוי 6
(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 ינוי
99 יאמ
99 ינוי

7.16
5.58
5.20
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.60
4.90
4.78
+ט תורפ
5.70
4.37
3.97
תורפ כ"הס
10.90
8.40
7.52
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
:(תירנירטו הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
ח"ש 9.07
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.53
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,900
ח"ש 5,900
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.45
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.25
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 850
ח"ש 750
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.47
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 9.57
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,600 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 ינוי
99 יאמ
99 ינוי
גוס
160
ןגד תחש
----
117
----
יאפוריא סרית
170
תלוביש תחש
115
122
122
יאקירמא סרית
200
היקב תחש
100
117
120
הטיח
190
הנופא תחש
105
108
110
הרועש
180
ןתלת תחש
178
122
125
35% תוינמח הפסוכ


125
118
118
דיפ ןטולג

:תורעה
125
124
124
הרוד
,םינאובי רפסמ םנשי
$150 - 170 תולוכת קודבל
תספסא יקיקר
130
126
126
סרית יבבש


----
----
85
ןופיש
ץלמומ ,אוביל םיכחמ ,ןיא
- ב אובימ הינק ליבגהל
$100
הטיח שק
230
203
202
היוס הפסוכ


280
ח"ש 380
390
ןיבוס(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.4
326
3.04
3.19
36.3
279
60,220
216
98 יאמ

2.8
318
3.02
3.15
36.1
282
59,826
212
99 יאמ

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
2.3
440
3.03
3.15
30.9
48
36,077
751
98 יאמ

5.1
406
3.01
3.14
30.7
50
16,106
325
99 יאמ

(99 לירפא) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.4%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
2.4%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12
לולמ יסוי
תודחאתהה ריכזמ


Last updated: June 6, 1999