(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 ילוי
99 ינוי
99 ילוי

7.51
5.20
5.62
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.82
4.78
4.92
+ט תורפ
6.00
3.97
4.33
תורפ כ"הס
10.34
7.52
7.54
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ 2.
הרזעו הערזה ללוכ) הלכלכ ימי 3. )מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ( דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
:(תירנירטו
ח"ש 9.05
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.51
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,900
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.44
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.16
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 750
ח"ש 750
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.47
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 9.57
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,570 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 ילוי
99 ינוי
99 ילוי
גוס
130-150
סרית ץימחת
130
122
120
יאקירמא סרית
120-140
לעב סרית
95
120
115
הטיח
130-110
ץימחתל םוגרוס
103
110
106
הרועש
75-80
תויונמח / סומוח שק
150
125
125
35% תוינמח הפסוכ


----
----
85
25% תוינמח הפסוכ


125
118
112
דיפ ןטולג


110
124
122
הרוד


130
126
125
סרית יבבש


----
85
85
ןופיש


230
202
200
היוס הפסוכ
םיכחמ .ןיא
םיווקמ .אוביל
$100 לש ריחמל
הטיח שק
290
390
ח"ש 390
ןיבוס
םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.4
327
3.05
3.22
35.5
278
59,855
215
98 ינוי

2.5
320
3.06
3.19
35.7
281
59,896
213
99 ינוי

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
1.9
447
3.04
3.16
30.4
48
36,246
754
98 ינוי

4.0
397
3.06
3.13
30.3
49
18,400
376
99 ינוי

(99 יאמ) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.7%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
1.9%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


142.27
135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12Last updated: July 8, 1999