(מ"עמ אלל) םיריחמ

("רקב ינב") ג"קל ח"ש םיעצוממ רשב יריחמ .1

98 ילוי
99 ילוי
99 טסוגוא

7.51
5.62
5.91
+ט הנושאר הטלמה תורפ
6.82
4.92
5.25
+ט תורפ
6.00
4.33
4.59
תורפ כ"הס
10.34
7.54
8.09
ןבל רוחש םילגע

("רקב ינב" פ"ע) רקב ינבל םיעצומ םיריחמ .2
:הלכלכ ימי .3 (מ"עמ ללוכ אל קוש ריחמ) דבלב הצלמה ונה הז ןוריחמ
ח"ש 9.15
-
םיקנוי םילגע
םדוק שדוח


ח"ש 8.60
-
קוויש דעו הלימגמ םילגע
ח"ש 5,900
ח"ש 5,800
ןוירה ימי -180ב תולגע
ח"ש 9.53
-
תוקנוי תולגעח"ש 6.24
-
םוי 180 דעו הלימגמ תולגע
ח"ש 750
ח"ש 750
עובש ליגב םילגע
ח"ש 9.52
-
630 דעו םוי 180 -מ תולגע
םויח"ש 9.62
-
דעו םוי 630 -מ תולגע
הטלמה
ח"ש 700
ח"ש 700
עובש ליגב תולגע

.ח"ש 5,605 - (דוסי ריחמ אלל לודיג תואצוה) ןוירה םוי 180 - הלגע תולע
.דוסיה ריחמל ןוכיס תפסות 6% ףיסוהל שי ,םילומג תולגעו םילגע רובע

:(ןוזמה יזכרמ םורופ - רוקמה) ןוטל םירלודב תונוזמ יריחמ .4


י"ח ןוט
םיסג תונוזמ
98 טסוגוא
99 ילוי
99 טסוגוא
גוס
130-150
סרית ץימחת
130
120
115
יאקירמא סרית
120-140
לעב סרית
93
115
108
הטיח
120-140
ץימחתל םוגרוס
87
106
106
הרועש
75
תוינמח / סומוח שק
---
---
128
תיתפיל הפסוכ


120
112
111
דיפ ןטולג


110
122
118
הרוד


130
125
126
סרית יבבש


---
85
85
ןופיש


230
200
200
היוס הפסוכ
םיכחמ .ןיא
.אוביל
הטיח שק
ח"ש 310
ח"ש 390
ח"ש 420
ןיבוס


םיצובק - בלח תרוקיב .5
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיצובק

שדוח
2.0
345
3.04
3.23
34.2
279
59,924
215
98 ילוי

2.2
348
3.05
3.25
33.8
280
60,379
215
99 ילוי

(הספדהה םויל םייקלח םינותנה) םיבשומ - בלח תרוקיב .6
%
האיצי
םיאת
םיטמוס
%
ןובלח
%
ןמוש
בלח ג"ק
םויל
עצוממ
רדעל
כ"הס
תורפ
'סמ
םיבשומ

שדוח
1.8
456
3.00
3.16
29.4
48
36,809
763
98 ילוי

3.6
426
3.04
3.16
28.6
49
19,236
391
99 ילוי

('99 ינוי) תוכיא יסרפ (בלחה תצעומ תוריש ימד אלל) הבלחמה רעשב בלח יריחמ .7
0.7%
םיקדייח תריפס

1999
1998
1997
ןועבר137.83
136.40
133.80
1 - 3
1.8%
םיטמוס םיאת

138.33
136.40
137.40
4 - 6


138.68
135.10
138.60
7 - 9135.10
133.30
10 - 12

Last updated: August 5, 1999