יעורא ןוכדע
הקיטנגו תוירופ   

בקעמו ןוכדע
רדעה תעונת   

הירנירטוו ףוג יעורא

רדע תאופר
תויסולכוא חותינו   

ינותנ בוליש
רדעה רפס   

םיעורא תמישר

םינוסיח ביכר
רפושמו אלמ   

ןונכת חול

הדובע ןמוייראניל ןונכת
תונמ ןורתפו   

הנזההו רוצייה ןונכת

םינסחמ לוהינ

,תוחוד יאלמ ןונכת
ןוזמ לוצינו ןוזמ תכירצ   

םע האלמ תרושקת
הנזהה ירקב לכ   

םע תרושקת
תבורעת ינוכמ לכ   (רדעה חופיט לוהינ)

שדח ביכר
העונל ידוחיו   

יטנג ןונכתו בקעמ
חופיטה ידעיל םאתהב   

פ"ע הרפ-הרפ ךודיש
תויעוצקמ הדימ תומא   

תוערזה ןונכת
עוציב ירחא בקעמו   

ילרגטניא רושיק
תוירופה ביכר םע   

ןחבמ ינותנ תגצה
אלמ תורפ / םירפ   

םיללקושמ םיעצוממ תגצה
השרוה ינדמוא לש   

תומרגאיד תגצה
ינפוג טופיש   

םירשקה תוגלפתה תגצה
םירפל תולגע/תורפ ןיב   

תומדקתה ינותנ תגצה
רדעה לש תיטנג   
תוחוקלו םיקפס לוהינ

חולשמ תודועתב לופיט

תונובשחב לופיט