דוח מנכ"ל, 12.3.2019 – מנגנון מחיר המטרה

פתח דבר
אחרי סיום המשפט בבית המשפט המחוזי מתבצע קמפיין מסוכן מאין כמוהו ע"י רפתנים, כביכול ההתאחדות אינה שומרת על חוק החלב וכביכול הוא עצמו שומר עלינו בימים אלו.
דבר משולל כל יסוד ע"פ חוק החלב ובו מנגנון מחיר המטרה באוקטובר הקרוב עובר לוועדה על המחירים המפוקחים ובסיום הסכם לוקר אין שום הגנה בנושא המכס גם ע"פ חוק החלב ולכן זו גניבת דעת.
בחודש האחרון היה ניסיון של משרד החקלאות בתמיכת אותם רפתנים להעביר את מנגנון מחיר המטרה הקיים לוועדה על המחירים המפוקחים.
מעבר להתייחסויות כלליות של ההתאחדות בנושא ופעילות אינטנסיביות שלנו למנוע מהלך כזה לא התייחסנו באופן פרטני מסיבות משפטיות. היום מתאפשר לנו לפרוס לענף כולו את "סיכוני הענק" בניסיון של מחטף זה וחוסר האחריות הגלומות בו.
בדברי הכתובים בהמשך, כל אחד יוכל להבין בפשטות את הפחתת המחיר הצפויה במחיר המטרה ברבעון האחרון של השנה הנוכחית ו20 אגורות !! וזו הערכה סבירה אם היו עוברות התקנות המקנות יכולת למדינה, חד צדדית לקבוע את גודל הרפת לטובת חישוב מחיר המטרה בגובה מכסה של 2.1 מיליון ליטר ומעלה, לעלות שאת שיעור התייעלות בחישוב המחיר ל-2.45 אחוז ולשנות את מבנה התשומות של המחיר.
סימנתי בצהוב את הדברים הקריטיים להבנה.
ולהלן מכתבי המסכם למשרד החקלאות בנושא:

mancal12Mar19