איור 2 טמפרטורת ערמת הזבלאית בימים השונים ובשני עומקים