טבלה 6א ערכי המדדים שנבדקו בדגימה המייצגת – מבכירות