תמונה 1. מכלית הפיזור הייעודית במהלך פיזור שפכים בסככה