דוח מנכ"ל 6.1.2019

‏6 בינואר, 2019
דוח מנכ"ל

מועצת ההתאחדות מישיבתה ב-2.1.2019

מועצת ההתאחדות אשררה את התכנית הרב שנתית שבה החלה ב-1.1.2018 (לאחר סיום התכנית הרב שנתית בין השנים 2013ל-2017) והוצג דוח מצב בכל היבטי התכנית נכון להיום.
כמו כן אושרו תכנית העבודה ותקציב ההתאחדות לשנת 2019.
החומרים יפורסמו במהלך השבוע באתר האינטרנט של ההתאחדות.

הנגזרות המשמעותיות של התכניות הן:
א. עד סוף השנה – הסדרת הענף עם הגעתו של הסכם לוקר לסיומו ויישומו של חוק החלב
בעניין מנגנון מחיר המטרה.
ב. הצגת תכנית להקמת תאגיד חלב ענפי והצגה ראשונה של התכנית עד סוף מרץ הקרוב.
ג. המשך המחויבות להגעה לאיחוד ענפי (חקלאית-שיאון-התאחדות]) וייעול תפעול הענף, והצגת
הרעיון הראשוני עד סוף מרץ הקרוב (כפוף להודעתה של הממונה על ההגבלים בנושא זה).
ד. המשך משמעותי של צמיחת פעילות המסחור בידע בהתאחדות.
ה. הקמת יחידה כלכלית לליווי בעלי תפקידים ברפתות – פרויקט ראשוני בעמק בית שאן.
ו. תחילת יישום הפרויקטים של ה-BI, שדרוג מערכת נעה וסיום שכתוב ספר העדר.
על הפרק השנה יש נושאים שעלינו לפתור עד סוף החציון הראשון של השנה ומשמעותם עצומה כלכלית לענף: תקנות השפכים, צער בעלי חיים ונושאי הביטוח בענייני מחלות ופינוי פגרים – הענף חייב להשקיע משאבים גדולים בנושאים אלו.

מועצת ההתאחדות – עניינים נוספים:
1. בוצעה קריאה ראשונה ובישיבה הבאה יתקיים דיון בנושא הוצאת חברים מההתאחדות לאחר
הכנת החומר על ידי ההנהלה והיועצים המשפטיים, כפוף לתקנון התאחדות מגדלי בקר.

2. המועצה אישרה שורה של כינוסים, במסגרתם ישיבת מועצת ההתאחדות הפתוחה לכל החברים, בנושא הסכם הסדרת הענף.

עד ישיבה זו יתקיימו דיונים במסגרות של פורומים שונים, וכל חבר מוזמן לכנס פורום שמתאים
לו ולקבל עזרה מההתאחדות בידע ובאנשי מקצוע כדי להכין את הדיונים הפתוחים במועצה.
רעיון או מבנה אחר שתימצא לו היתכנות כלכלית/מקצועית/פוליטית/אסטרטגית, יובא להכרעה על פי תקנון ההתאחדות.

3. לכל מתנגדי ההסכם יש זמן ארוך של חצי שנה עד תשעה חודשים כדי להשתתף באופן מלא
בניסיון אמתי להערכות חדשה ובשיתוף פעולה עם כל ממשקי הענף.

התאחדות מגדלי בקר משתתפת באבלה הכבד של משפחת בין מכפר יהושע על מותו
בטרם עת של שאול בין, אחרי תאונת עבודה במשקו.

שבוע טוב, אביתר דותן