אישור אינטרבול למבחני פרים לתכונות המלטה – י.ולר, א. עזרא

הקדמה

מודל מבחן פרים/פרות לתכונות המלטה מיושם החל ממרץ 2016. באמצעות המודל מחושבים ארבעה אומדני הורשה להמלטה ראשונה.

  1. המלטות קשות: א. השפעת אב הפרה, ב. השפעת הפר המעבר.
  2. תמותת וולדות: א. השפעת אב הפרה, ב. השפעת הפר המעבר. המודל מחושב על סמך דיווחי הרפתן לאופן ההמלטה וגורל הוולד להמלטות 1 ו 2.

מודל הפרט הבודד Individual Animal Model)) כלל את ההשפעות הבאות:

  1. הפרה.
  2. פר מעבר, אב הוולד.
  3. עדר-עונה-שנה. עונה; מאפריל ועד ספטמבר, אוקטובר ועד מרץ.
  4. מין הוולד; זכר, נקבה.
  5. שארית.

כל ההשפעות אקראיות, להוציא מין הוולד. הרשומות מתוקנות להשפעות חודש וגיל המלטה להמלטה ראשונה ושנייה.

אישור מבחני פרים לתכונות המלטה

מידי שלוש שנים מבוצע אישור ארגון אינטרבול למבחן פרים. האישור כולל את מתודה 3 ודגימה מנדליאנית (Mendelian Sampling).

מתודה 3 – בדיקת השתנות אומדן הורשה של הפר כתלות בתוספת מספר הבנות.

נבדקים פרים שנולדו בשנים 2011-2014 עם מבחן מלפני 4 שנים (2017) לתכונות פר מעבר ופרים שנולדו בשנים  2009-2012 לתכונות אב הפרה. לרוב הפרים, אשר נולדו בשנתונים הנ"ל, המבחן מבוסס על בנותיהם בהיותם פרים צעירים. לכל שנה, משנת 2017 ועד 2021, מחשבים את תוספת הבנות לפר. רק לפרים שחזרו לשימוש רחב תהיה תוספת בנות משמעותית בשנים האלה. לפרים אלו תחושב השפעת תוספת הבנות בכל שנה ואומדן ההורשה בשנת 2017 על אומדן ההורשה בשנת 2021. המודל:

Yi = a + b1*Xi + b2*ti + ei

כאשר : Y – אומדן הורשה של פר i בשנת 2021, X – אומדן הורשה של פר i בשנת 2017, t פונקציה של תוספת הבנות של פר i, a – חיתוך ציר ה-Y , b1 ו-b2 מקדמי רגרסיה ו-e השארית הלא מוסברת.

המבחן נחשב תקין כאשר b2, השפעת תוספת הבנות, אינה שונה מובהק מאפס (כלומר אין השפעה על אומדן הורשה בשנת 2021).

דגימה מנדלינאנית ”Mendelian Sampling”

החל מינואר 2021 מחייב הארגון בדיקה נוספת הנקראת "Mendelian Sampling" (MS), לתכונות המלטה קשה ותמותת וולדות לגורם אב הפרה.

תיאור השיטה:

הבדיקה מתייחסת להפרש בין אומדן ההורשה של הפר על סמך בנות הפר או במקרה של הפרה על סמך הביצועים בפועל לבין אומדן ההורשה על סמך ההורים.

מהו ”Mendelian Sampling”?

בציור ((Vincent Ducrocq and Clotilde Patry מתוארת השיטה. ai שווה לאומדן ההורשה של הפר על סמך בנותיו או הפרה על סמך תחלובות. אומדן ההורשה על סמך הורים שווה ל asire (אומדן הורשה אב הפר/ה) פלוס adam (אומדן הורשה אם הפר/ה) מחולק לשניים. φi הסטייה של אומדן ההורשה על סמך הורים לאומדן על סמך ביצועים MS)).  כלומר המטען הגנטי הספציפי שכל צאצא קיבל מהוריו.

במצב תקין: (א) ממוצע הסטיות, φi, צריך להיות לא שונה מאפס. כלומר התחזית של אומדן הורשה על סמך הורים שווה בממוצע לאומדן על סמך ביצועים. (ב) סטיית תקן של הסטייה (MS),  σφ צריכה להיות דומה לאורך שנות לידה של פר/ה.

תוצאות: 

מבחן MS התבצע לפרים ולפרות שנולדו במשך 12 שנים ולפחות 5 שנים לפני המבחן הנוכחי. כלומר, משנת 2004 ועד 2015. בטבלה 1 מוצג ההפרש בין אומדן ההורשה של הפרה לבין ממוצע אומדני הורשה הורים לפרות מגזע הולשטיין לתכונות המלטות קשות ותמותת וולדות.

בטבלה מוצגים ערכי MS Mendelian Sampling)) – הפרש אומדן הורשה על סמך הורים לזה שמחושב על סמך בנות ואומדן לסטיית תקן גנטית (מחושבת על פי אומדני ההורשה על סמך בנות).

המלטות קשות

תמותת וולדות

שנת לידת הפר

מספר פרים

אומדן לסטיית תקן גנטית

MS – סטייה ממוצעת

אומדן לסטיית תקן גנטית

סטייה ממוצעת MS

2004 45 7.85 0.23 2.40 -0.10
2005 43 5.39 0.08 2.11 0.04
2006 45 10.95 0.26 2.98 -0.02
2007 42 6.33 -0.05 2.18 -0.10
2008 41 7.60 -0.04 2.45 0.03
2009 39 6.31 0.31 3.61 0.17
2010 41 15.65 0.57 4.07 0.13
2011 40 7.89 0.49 2.14 0.23
2012 38 7.50 -0.08 2.15 -0.06
2013 45 5.04 0.05 1.70 0.06
2014 47 7.09 0.12 3.46 0.15
2015 44 7.06 0.09 1.83 -0.08

לסיכום:  כל התכונות אושרו למבחן מתודה 3 ו MS.

 

תודה לכול עובדי התאחדות יצרני החלב בישראל.
פברואר 2022.