מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל-יוני 2020 + פרוטוקול ועדת יישום מחיר מטרה לרבעון

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל יוני – 2020
מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל-יוני 2020

פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר
פרוטוקול ועדת ישום מחיר מטרה לרבעון 2 2020