קול קורא לקבלת עמדות הציבור – בנוגע לאתגרים של תעשיית ייצור המזון בישראל

לבקשת מנהל התעשיות במשרד הכלכלה הנני מפנה אתכם לקול הקורא המצורף.

לינק : https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/food-industry-challenges

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, פונה לציבור תעשייני המזון ולארגונים ומומחים בתחום, על מנת לשמוע ולהכיר את האתגרים עמם מתמודד הענף.

תעשיית ייצור המזון מתמודדת עם מגוון רחב של אתגרים תפעוליים ורגולטורים. באופן טבעי מדובר בסקטור 'רווי רגולציה' וזאת לשם שמירה על בריאות הציבור ולאור הסיכונים הכרוכים בתחום המזון, אולם חשוב שהרגולציה תהיה מידתית, לא מכבידה יתר על הנדרש, עדכנית וכזו אשר מעודדת את צמיחת  הענף והתפתחותו לכיוונים חדשים.

כמו כן, לאור הדינמיות של הסקטור, התעשייה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים נוספים של הטמעת חדשנות ושינוי תהליכי ייצור, פיתוח והתאמת מוצרים העונים על שינויים בהרגלי הצריכה והצורך להיות בריא, סביבתי ולספק מוצרים במחירים הוגנים. על אתגרים אלו נוסף בשנה האחרונה נדבך של פעילות בתקופת הקורונה, אשר מטילה על מפעלי המזון אתגרי תפעול והתנהלות נוספים.

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, פונה לציבור תעשייני המזון ולארגונים ומומחים בתחום, על מנת לשמוע ולהכיר את האתגרים עמם מתמודד הענף. בין היתר, חסמים לפעילות בענף ולצמיחתו וסוגיות רגולציה ובירוקרטיה עימם מתמודדת תעשיית המזון, בהתייחס להתנהלות השוטפת כמו גם בעת הטמעה או פיתוח של חדשנות מוצרית או תהליכית.

בפניה זו, נבקש לשמוע על אתגרים הנובעים מרגולציה לא מידתית או מחמירה, עלויות עודפות לתעשייה, אתגרים תפעוליים מהותיים, חסמים לוגיסטיים וקשיים בשינוע, קושי בהטמעת חדשנות ועוד. ככל הניתן, יש לתאר את ההשפעות של החסמים הללו על פעילות המפעל, הן בהיבטי עלות והן בהיבטי הגבלת פעילות או הימנעות מכניסה לפעילויות חדשות. מומלץ לכלול בהתייחסות דוגמאות ונתונים להמחשת הטיעונים המועלים.

נודה לקבלת התייחסות לאמור (במידת האפשר בתוספת ציון המקור החוקי לדרישה או הדרישות הרגולטוריות, ככל שרלוונטי), כמו גם המלצות לפישוט וייעול הליכים רגולטוריים המהווים חסם  לפעילות המפעלים כיום או עשויים להוות חסם ליישום ההתאמות הנדרשות בתעשייה לצורך היענות למגמות עתידיות, וכן המלצות נוספות לכיווני פעולה בה הממשלה יכולה לקדם את צמיחת ענף תעשיית המזון.

את העמדות יש להעביר, עד ליום 10.03.21, לכתובת דואר אלקטרוני: industries@economy.gov.il.

יובהר כי לצורך גיבוש המלצות סופיות, יעשה שימוש בתוכן העמדות וההצעות שהתקבלו.  פרסום עמדות שהתקבלו תוך זיהוי הפונה ייעשה רק בתיאום עם אותו פונה.