תגובת ההתאחדות להודעה למגדלים אודות שינוי בביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב לשנת 2019

לכבוד
מר שלמה תורג'מן
מנכ"ל קנ"ט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

שלום רב,

הנדון: תגובת ההתאחדות להודעה למגדלים אודות שינוי בביטוח פינוי
וכילוי בקר לחלב לשנת 2019

קיבלנו בתדהמה את מכתבכם.
בימים האחרונים רפתנים פנו להתאחדות בשאלה מה לעשות עם הפניות הישירות של הקנט להתקשרויות ישירות בין הרפתן ובין הקנט?
עד מכתבכם חשבנו לתומנו על הבנתכם את הליך החוקי היחידי הקיים בעניין זה ועל תיקון עצמי של דרך זו.
מכתבכם הבהיר הפוך!

ולכן עלי להבהיר את העניין הבא:
1. מכתב זה יוצג לענף כולו עם הבהרה ברורה לא להתקשר בשום דרך מול הקנט ישירות בביטוח פינוי בקר לחלב.
2. כל שינוי בנושא זה חייב אישור של דירקטוריון מועצת החלב ובשלב זה אין שום אישור בעניין
זה.
3. בהודעת מועצת החלב לרפתנים בעניין זה הייתה לא ברשות ולא בסמכות.
4. אנו דוחים על הסף כל סיכום או הסכם או התקשורת בלי הסכמתנו.
5. האחריות על אי פינוי פגרים החל מ-1.1.2019 כתוצאה מחוסר ביטוח או אחר תהיה אך ורק על מועצת החלב והקנט.
6. אנו נפעל בכל דרך משפטית לאכוף את הסיכום הקיים וללא דיחוי.

בכבוד רב,

אביתר דותן
מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

העתקים: שלמה בן אליהו – מנכ"ל משרד החקלאות
ד"ר תמיר גושן – מ"מ מנהל שו"ט
מיכל קראוס – מנכ"ל מועצת החלב
אסף לוי-סמנכ"ל תכנון – משרד החקלאות
צביקה כהן – סמנכ"ל ומנהל מרכז השקעות – משרד החקלאות